Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt: OPPA CZ.2.17/3.1.00/36280
Realizace: 1.7.2013 - 28.2.2015


Díky schválenému projektu „Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, který podpořil Magistrát hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), jsme získali finanční prostředky na efektivnější a smysluplnější péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Cílem bylo zlepšit vzdělávání hlavně dětí integrovaných, zdravotně handicapovaných, sociálně znevýhodněných a dětí cizinců.

Vycházíme z modelů škol v západní Evropě, které umí mapovat vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a stanovují jim takový individuální učební plán, který vede k rozvoji a nikoliv ke stagnaci dítěte.

Hlavním cílem naší školy je kvalitní vzdělávání. Za kvalitní vzdělávání považujeme vzdělávání, které dokáže co nejvíce respektovat individuální potřeby dítěte a nastaví jeho učební plán tak, aby se každé dítě rozvíjelo na maximum svých možností a to bez vnějších vlivů. A rádi bychom se k tomu ideálu co nejvíce přiblížili.

Škola díky projektu rozšířila své aktivity k dětem se SVP, které individuální podporu školy z finančních a personálních důvodů neměly. Do této doby byla škola schopna nabízet pouze nápravné aktivity integrovaným dětem na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.

Od září 2013 jsme vytvořili model širší péče o děti se SVP, který zajistil větší individualizaci ve vzdělávání dětí a tím zlepšil jejich výsledky ve vzdělávání. Tento model byl realizován pro 3 skupiny dětí:

1. Děti integrované (zdravotně znevýhodněné či postižené)

Realizované aktivity:

a)     Nápravná cvičení vedená speciální pedagožkou zaměřená na nápravu jejich specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie);

b)    Kurz grafomotoriky určen hlavně pro děti z nižších ročníků;

c)     Kurz pozornosti – pro děti s ADHD  poruchou pozornosti;

d)    Logopedie -  pro děti, jejichž řečová vada způsobuje problémy při vzdělávání;

e)     Asistentská podpora – děti, které na základě vyšetření mají doporučení na asistenta pedagoga

f)     Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map

 učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

2. Děti sociálně znevýhodněné – školně neúspěšné

Realizované aktivity:

a)     Kurz FIE – kde děti díky práci s Feurenstainovými pracovními listy si zlepší dovednost učení a rozvinou myšlení;

b)    Kurz přípravy – odpolední kurz na získání dovednosti pravidelné přípravy do školy a na pomoc při učení se na následující den;

c)     Doučování matematiky, českého jazyka a angličtiny – kurzy jsou zaměřené na doučování oborových dovedností, díky kterým žák není v daném předmětu úspěšný.

d)    Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

3. Děti z rodin, kde český jazyk není komunikačním jazykem

Realizované aktivity:

a)     Kurzy českého jazyka – určeno hlavně pro děti cizinců na rozvoj českého jazyka;

b)    Kurz na rozvoj slovní zásoby – určeno pro děti, které mají nedostatečnou slovní zásobu

c)     Individuální přístup ve vyučování – vytvoříme individuální vzdělávací plán s pomocí map učebního pokroku (MUP), které jsou výstupy tohoto projektu.

 

Výstupy projektu naleznete v příloze.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.