O škole

V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximálně možnou úroveň.

Více o vzdělávacím programu →

Jsme škola v srdci Karlína, která si zakládá na individuálním a férovém přístupu k žákům a příjemné atmosféře mezi žáky i mezi učiteli. Na naší škole učí více než 50 plně kvalifikovaných pedagogů, téměř každá třída má také svého asistenta.


Navazující vzdělávání dětí od 3 do 15 let

Mateřská školapřípravná třídazákladní škola

Učení ve spirále: Oborové dovednosti se v průběhu vzdělávání postupně rozvíjejí a prohlubují.


Férová škola - inkluzivní program školy

Individuální přístup učitelů při vyučování: úlohy dle Bloomovy taxonomie, individuální vzdělávací plány pro děti se znevýhodněním, práce s nadanými žáky, speciální pedagog logoped přímo ve škole, přípravné kurzy pro budoucí prvňáčky, odpolední domácí příprava a doučování ve škole.


Efektivní výuka

Činnostní metody učení: při hodině dělají děti, nikoliv učitelé - projektové vyučování, problémové vyučování, konstruktivistické metody, prvky Kritického myšlení, Začít spolu, Tvořivé vyučování, dramatické výchovy atd.)

Vnitřní motivace: spolupráce dětí při řešení úloh, řešení úloh ze života, úlohy odpovídají možnostem dětí

Získání dovedností učit se učit: pravidelnost přípravy, práce s informací – hledání podstatných informací, tvorba výpisků, prezentací, referátů, závěrečný projekt žáků devátých tříd – příprava učení mladších žáků

Výuka metody FIE: Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - zaměřena na rozvoj umění učit se - podstatou je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst


Smysluplné hodnocení

Hodnocení procesu vzdělávání: konzultační tria, sebehodnocení dětí

Hodnocení výsledků vzdělávání: spravedlivé procentuální hodnocení, motivování k lepším výsledkům


Příjemné klima školy

Efektivní preventivní program: prevence šikany, stmelovací výjezdy, prevence návykových látek, pozitivní jádra třídních kolektivů, pravidla tříd

Tradiční akce školy: Vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, Běh kolem školy, Náměstí plné čarodějnic, vánoční jarmark a koncert, zpívání u stromečku…)

Mezitřídní projekty: starší učí mladší, Dětská rada, Mediální klub


Smysluplné trávení volného času

Školní družina, školní klub, odpolední kroužky (DDM Karlínské spektrum, Oddechový čas)

Zjistit více →


Kvalitní pedagogický sbor

Partnerský přístup k žákům a kolegům, další vzdělávání, pravidelné hodnocení dle stanovených kritérií


Moderní vybavení školy

Knihovna, kuchyňka, divadlo, učebna VT, učebna OSV, dílna, zrekonstruované učebny (odborné učebny, učebny jazyků), interaktivní tabule, školní zahrada, přírodní učebna


Ekoškola

Sběr papíru, třídění odpadu, Ekokodex, plán EVVO, projekt Mikroklima okolí školy 


Partnerství s rodiči

Podpora programu školy, spolek Rodiče Smysluplné školy, informace o docházce a vzdělávání dětí na internetu, komunikace přes moderní média 

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.