Naše poslání a filozofie

folder.pngPrezentace s hudbou

Projekt „ Škola podporující zdraví“

Mateřská škola pracuje podle modelového projektu pro podporu zdraví v mateřských školách ČR: Zdravá mateřská škola. Filozofií programu je podpora zdraví společná všem oblastem péče o zdraví dítěte, tvořivost a aktivní přístup k praktickým dovednostem.

Filosofie mateřské školy

Od  1. 9. 2017 MŠ pracuje podle modelového projektu pro podporu zdraví v mateřských školách (Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole). Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Stěžejním cílem programu „Škola podporující zdraví“ a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Projekt zdravá mateřská škola chce přispívat:

  • k vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a psychickou pohodu dítěte při jeho každodenním pobytu v mateřské škole
  • k výchově ke zdravému životnímu stylu formou prožitkového učení
  • k seznamování dětí s návyky a dovednostmi zdravého životního stylu
  • k odolnosti vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví)
  • k podpoře samostatnosti dětí, zařazování činností na zvládnutí sebeobsluhy, komunikace a posilování sebevědomí dítěte
  • k zařazování činností, které u dětí záměrně podporují vzájemnou spolupráci nejen na třídách, ale i mezi třídami a budovami navzájem

Vytváření podnětného prostředí je jednou ze zásad ZMŠ. Vybavení tříd je podnětné a estetické, umožňuje dětem všech věkových kategorií všestranný a individuální rozvoj. Děti jsou rozděleny do tříd tak, aby v každé třídě byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Věkově smíšené třídy umožňují dětem realizovat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na věk.  Každá třída je označená barvou a ty jsou ve vzájemném propojení využity pro vytvoření orientačního systému v obou budovách školy. Ve třídách jsou vytvořeny herní koutky, které umožňují dětem maximální individuální rozvoj. Výchovně vzdělávací činnosti ve třídách realizujeme globálně, vzdělávací oblasti vzájemně propojujeme. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat třídní pravidla soužití.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.