Rodičovská rada: Na stole jsou konkrétní řešení, jak udělat cestu do školy bezpečnější

Rodičovská rada: Na stole jsou konkrétní řešení, jak udělat cestu do školy bezpečnější

Doprava v okolí školy je dlouho diskutované téma. Řeší se už více jak pět let, u jednání často byli i zástupci městské části, ale změny jdou velmi pomalu. Nebýt spolku Pražské matky a jejich projektu Bezpečná cesta do školy, stav by se pravděpodobně nezměnil.

Na jaře se sešla rodičovská rada se zástupci zmíněného spolku a byla označena konkrétní problematická místa, kterými by se projekt Bezpečná cesta do školy měl zabývat. Proběhla dotazníková šetření mezi rodiči i žáky, pěší den a především série jednání se všemi orgány, které by mohly mít v budoucnu k plánovaným dopravním změnám co říct. Tím se maximálně urychlí proces přípravy a schvalování a zkrátka se vybere nejvhodnější varianta na základě společného konsensu.

Obrovskou práci na přípravě variant odvedl Ing. arch. David Pfann, který se ve spolupráci se spolkem Pražské matky na projektu podílel. Kterých lokalit se studie vlastně týkala?

 

Křížení Urxova × Křižíkova

Asi nejvytíženější místo při ranní cestě žáků do školy. Panu architektovi práci velice zkomplikovala realizace podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které sice byly údajně plánovány již dlouho, nicméně realizátoři projektu Bezpečné cesty do školy o nich do poslední chvíle nevědělI. Nastala tak situace, kdy prý asi osm už připravených variant přišlo vniveč a bylo třeba začít takřka od začátku. Na stole jsou v tuto chvíli dvě možnosti řešení:

Varianta A

Komentář projektanta:

Návrh v této variantě pracuje s rychlým a jednoduchým řešením spočívajícím v uzavření průjezdu automobilové dopravy v problematickém nároží. Toto opatření je teoreticky realizovatelné pouze pomocí svislého a vodorovného značení a sloupků a je možné ho doplnit lokální bezbariérovou úpravou obrub na obou stranách komunikace. Výhledově je možné realizovat také stavební úpravu například ve formě řešení celého křížení například jako zvýšené křižovatkové plochy.

Největší dopad bude mít toto opatření na dopravní obsluhu několika ulic na východ od Lyčkova náměstí, zejména ulice Hybešova a přilehlých ulic. Výjezd ulicí Urxova zůstává zachován ve stávající podobě. Tato varianta je z hlediska vyřešení konfliktu mnoha protichůdných požadavků existujících v nároží ze všech prověřovaných variant nejvhodnější. Vzhledem k
nízkému počtu projíždějících vozidel, z nichž všechny mohou zvolit jen o málo méně výhodnou trasu nepředstavuje zamezení průjezdu zásadní problém. V nároží po odstranění průjezdu automobilů může bez problému koexistovat pohyb chodců, průjezd bezmotorové dopravy, stání automobilů i provoz a obsluha kontejnerů.

Varianta B

Komentář projektanta:

Tato prověřovaná varianta navrhuje celkovou stavební úpravu křižovatky tak, aby umožňovala pohodlný pohyb chodců v křižovatce napříč ve všech směrech a současně zajišťovala bezpečí díky zvýšení do úrovně chodníku. V křižovatce dojde k odstranění několika parkovacích stání, která budou kompenzována v prodloužení řady šikmého parkování ve východním
výběžku ul. Křižíkova. Stavební úpravy křižovatky respektují historicky daný a chráněný charakter území a zvýšený úsek je řešen v maximální možné míře jako symetrický. Zcela symetrické řešení však v současnosti již není možné díky nekoncepční realizaci podzemních kontejnerů v jednom z nároží. Z praktických důvodů je ponecháno také ne zcela vhodné řešení manipulačního prostoru podzemních kontejnerů v nároží.

Dochází k zásadní redukci ploch vozovky, které jsou v současnosti vzhledem k malým intenzitám dopravy zásadně naddimenzované. Návrh ponechává směrové řešení v lokalitě, nicméně u vzájemného míjení rozměrnějšího vozidla s osobním vozidlem předpokládá nutnost dávat přednost umožňující průjezd.

 

Křížení Březinova × Sovova × Pernerova - náměstíčko u družiny

Další velmi vytížené místo, kudy chodí do školy velká část dětí téměř z celého Karlína. Celý kruhový pseudoobjezd je ale v poměrně havarijním stavu a koncepčně nepočítá s bezpečným pohybem chodců. Dnes tudy chodí děti i do družiny a z družiny, v budoucnu tu bude stát nová tělocvična a především jídelna a pohyb chodců v lokalitě tak rapidně naroste.

Komentář projektanta:

Návrh zjednodušuje dopravní řešení lokality díky odstranění přebytečného severního ramene vytvářejícího dvě nadbytečná křížení. Současně dochází ke zvýšení všech vozovkových ploch do úrovně chodníků. Chodníky a pobytové prostory jsou chráněny před parkováním prostřednictvím sloupků. Vedle zvýšení se doplňují přechody či místa pro přecházení do hlavních pěších vazeb, v nichž v  současnosti dochází k velmi častému přecházení bez jakékoli ochrany a bez zajištění rozhledů z některých úhlů. Součástí návrhu je také úprava východní části náměstíčka a nároží ul. Sovova. Vedle návrhu dopravního řešení je třeba vyřešit plochy náměstíčka mimo vozovkové plochy, protože značná část povrchů se zde nachází v havarijním stavu a ani prostorové uspořádání celku zcela neodpovídá současným požadavkům.

 

Křížení Pernerova × Šaldova

Snad nejnebezpečnější přechod v jižní části Karlína – přecházet zde po cestě Pernerovou ulicí směrem do školy nebo ze školy je vždy riziko. Auta zde ve velké rychlosti vyjíždějí zpoza zatáčky a chodci jsou jim vydáni napospas. Situaci v oblasti pravděpodobně ještě zkomplikuje zřízení plánované vlakové zastávky Praha-Karlín, otevření administrativního centra Butterfly a možná výstavba dalších budov na přilehlých parcelách.

Komentář projektanta:

Na křižovatce tvaru T se nachází v současnosti 2 přechody, které jsou oba dosti problematické. Přechod přes ul. Šaldova je v současnosti značně odsazený, což navazuje na již neexistující uspořádání křižovatky a společně s naddimenzovanými rozměry vede k tomu, že vozidla na přechod vjíždějí často v relativně velké rychlosti a chodci jim automaticky dávají přednost. Tato úprava jednoduše zajistí zvýraznění přechodu.

Navazující úpravou je rozšíření severozápadního nároží, které má za cíl zajistit zmenšení předimenzované plochy vozovky a tím pádem i zpomalení vozidel. V návaznosti na toto rozšíření je navržen nový přechod, který pokrývá stávající poptávku po přecházení v tomto místě. Je navržen v šířce 6m, aby vyhovoval očekávaným zvýšeným počtům chodců i automobilů. Vedle přímé ochrany chodců slouží nově navržený přechod i jako vizuální prvek zklidnění na jinak
značně široké a naprosto přímé ulici Pernerova.

Další problematický přechod vznikl v souvislosti s výstavbou administrativní budovy, ovšem má pouze minimální přípustnou šířku, nevyhovuje délkovými parametry a díky absenci úprav zamezujících parkování na něm či v jeho blízkosti dochází k parkování. Je tedy navrženo doplnění vytažené chodníkové plochy, která zkracuje jeho délku a zajišťuje ochranu proti nepřípustnému stání.

 

Křížení Hybešova × Na Střelnici - na cestě do ŠJ Strozziho

Nejde jen o cestu do školy, i po cestě do ŠJ Petra Strozziho jsou žáci vystavováni nebezpečným situacím. Je poměrně tristní, že téměř jediný přechod přes ulici Hybešova ve skutečnosti není přechod, ale pouhé místo pro přecházení s nedostatečnými rozhledy. Je opět navrženo několik možností, je možné realizaci snadno rozdělit do etap:

Varianta A

Komentář projektanta:

Návrh vytváří zvýšenou křižovatkovou plochu, v rámci níž jsou ošetřeny všechny pěší vazby v tomto křížení, je zajištěno dodržování v současnosti často ignorovaného zákazu parkování v křižovatce a tedy i lepší rozhledy a plynulejší průjezd rozměrných vozidel (typicky svoz odpadu). Navržené úpravy vyvolají potřebu odstranění tří stávajících parkovacích stání a znemožní nelegální parkování v nárožích. V ulicích s dlouhodobě nedostatečnými pravidly omezujícími zbytečné odstavování vozidel zatížených parkováním je značně obtížné najít prostorové rezervy pro kompenzaci tohoto úbytku. Nabízí se však možnost využít v současnosti část stávajícího východního „náměstíčka“ na konci ul. Hybešova. 

Jako dočasné rychle realizovatelné řešení je navržen prostor umožňující přecházení v přehledném místě s lepšími rozhledovými podmínkami. Ochrana prostoru je řešena pouze ve formě VDZ v kombinaci s balisety. Není navrženo odstranění bariérovosti. V rámci výhledové úpravy prostoru „náměstíčka“ by mělo dojít také k realizaci stavebního řešení přechodu v tomto místě.

Varianta B

Komentář projektanta:

Tato varianta je ve všech základních principech stejná jako varianta A s výjimkou jiného řešení směrovosti, které navazuje na případné alternativní řešení lokality křížení Urxova × Křižíkova. V ulici Hybešova ani Kubova by nedošlo k otočení směru jízdy. Stavební řešení je identické jako u varianty A. Vymezení parkovacích stání pomocí VDZ je odlišné v detailech. Zásadní je pouze
úprava dočasného řešení v úseku určeném pro přecházení, která reflektuje potřebu zajistit rozhledy ve směru jízdy.

 

(komentáře projektanta redakčně kráceny)

Nad rámec této studie se Ing. arch. Pfann zaměřil také na možnosti parkování jízdních kol v okolí školy tak, aby byla dětem případně nabídnuta i jiná alternativa při jejich cestě do školy. Možnosti jsou i přímo v areálu či uvnitř školní budovy, určitého řešení bude pravděpodobně možné dosáhnout kombinací různých variant.

U všech navržených řešení platí, že realizace je možná v časovém horizontu minimálně cca 4 let (optimistický výhled). To rodiče na rodičovské radě přijali s nelibostí, ale pochopením. Vyjádřili každopádně všem zástupcům spolku Pražské matky velké díky za to, že se do projektu pustili, že absolvovali sérii jednání a že se věci konečně mohou hnout dopředu. Nyní škola předá studii zřizovateli.

Další témata

Rodičovská rada se pochopitelně nevěnovala jen dopravě v okolí školy – ředitel Mgr. Jan Korda předal rodičům i zprávu o aktuálním stavu přípravy přístavby školy s jídelnou a tělocvičnou. Ta se bohužel nestihne začít realizovat v původně plánovaném termínu od ledna 2019. Stavební řízení se zdrželo kvůli námitkám jedné ze zainteresovaných stran. Nicméně vše je již na dobré cestě a spěje k domluvě a úspěšnému zahájení stavby. Kdy to ale bude, je ve hvězdách.

Dále se řešily třeba školy v přírodě, lyžařské kurzy a jazykové poznávací zájezdy – které třídy vyrazí a které ne, případně způsob výběru ŠvP, kdy si rodiče stěžovali na mnohdy přemrštěnou cenu. Ředitel školy vyzval rodiče ke konzultaci s třídním učitelem tak, aby podobné výjezdy byly organizovány ke spokojenosti všech. Tradiční zájezd do Anglie pořádaný pro vybrané žáky osmých ročníků Městskou částí Praha 8 se letos neuskuteční na jaře, ale až v září – začátkem příštího školního roku, tedy v době, kdy už budou deváťáky. Osmáci příští rok vyjedou do Spojeného království opět na jaře.

Závěrem pozval pan ředitel všechny na tradiční vánoční akce školy a popřál všem krásné svátky.

Štítky
Lyčkopis Rodiče
Autor/ka
Matouš Ettler
Publikováno
23.12.2018

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.