Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do mateřské školy byli k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 3/2024 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech mateřských škol), a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhl v souladu s uvedenými kritérii. Žádost k předškolnímu vzdělávání podalo celkem 168 uchazečů. V souladu s § 34 školského zákona bylo celkem přijato 65 uchazečů, z toho 17 uchazečů splňující přijímací kritérium č. 1 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy, na které se vztahuje povinnost předškolního zdělávání) a 42 uchazečů splňující přijímací kritérium č. 2 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku) a 6 uchazečů splňujících přijímací kritérium č. 3 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku). Poslední přijaté dítě je narozené 31.10.2020.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaslány datovou schránkou rodičům, kteří datovou schránku uvedli v žádosti. Ostatní si mohou vyzvednout rozhodnutí na recepci ZŠ a MŠ v budově Pernerova od čtvrtka 6. 6. 2024 do středy 12. 6. 2024. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Uvolněná místa budeme nabízet dle sestaveného pořadí zapsaných dětí postupně od prvního nepřijatého dítěte bez ohledu na to, zda rodič podal odvolání proti nepřijetí. Každé odvolání se předává na MHMP a do doby rozhodnutí odvolacího orgánu nesmíme na uvolněná místa přijímat, neboť není ukončeno správní řízení. Proto žádáme rodiče, aby se odvolávali jen v případě pochybnosti s procesem přijímání – nedodržení správního řádu.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
5.6.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.