Výsledky zápisu do 1. ročníku Smysluplné školy pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku Smysluplné školy pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy,  podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do základní školy byli k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol), a dále souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

č. 1 -  Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z příslušného školského obvodu – spádová oblast.

č. 2 – Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6.

č. 3 – Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu, které v době zápisu  navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, jenž je součástí této základní školy,

č. 4 – Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu.

č. 5 – Dítě s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,

č. 6 – Dítě s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Zápis do 1. ročníku proběhl v souladu s jednotnými kritérii pro přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 pro školní rok 2022/2023. Žádost k základnímu vzdělávání podalo celkem 123 uchazečů. Přednost při přijetí byla dána v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona uchazečům s přijímacím kritériem č. 1 a č. 2. Přijato bylo celkem 102 dětí, čímž byla naplněna maximální možná plánovaná kapacita 1. tříd (4 třídy po 25 dětech = 100 dětí).      

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí budou od pondělí 9. 5. 2022 do pátku 13. 5. 2022 k vyzvednutí na recepci školy na Lyčkově náměstí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

V Praze dne 4. 5. 2022

Mgr. Jan Korda, ředitel Smysluplné školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
4.5.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.