O družině

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině navazuje na smysluplné vzdělávání v době vyučování. Rozvíjí a využívá dovednosti získané ve výuce. Práce vychovatelek ŠD není jen vyplňováním volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí  a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času. Činnosti jsou voleny tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti.

Školní družina je určena pro děti z 0. - 4. ročníku ZŠ. Kapacita družiny ve školním roce 2021/2022 je 270 dětí, které jsou rozděleny do 9 oddělení (budova ZŠ Lyčkovo nám.).

Školní družina v budově školy Lyčkovo nám.: dvě oddělení jsou umístěna v přízemí pravého křídla a mají samostatný vchod ze školní předzahrádky. Zde také probíhá ranní družina. Jedno oddělení má hernu v přízemí školy u recepce. Pět oddělení využívá nově vybudovaný multifunkční prostor v podkroví ZŠ. Jedno oddělení je umístěno v učebně v 1. patře vedle sborovny. 

Ve školní družině je velice příjemná a pohodová atmosféra. Herny jsou vybaveny vhodným nábytkem. Připravujeme bohatou činnost, při které děti využívají mnoho pomůcek, výtvarných potřeb, stavebnic, her a hraček, kterými je ŠD dobře zásobena.

Provoz školní družiny

(budova ZŠ Lyčkovo nám.)

ŠD je v provozu před vyučováním od 6.30 hod. do 8.00 hod. a po vyučování od 11.30 hod. do 17.00 hod.

6.30 - 8.00 Volné příchody dětí; odpočinkové činnosti
11.30 - 13.30 Zájmové činnosti, oběd
13.30 - 15.00 Vycházky, reakreační a sportovní činnosti venku
V této době není možné děti ze ŠD vyzvedávat!
15.00 - 17.00 Rekreační a odpočinkové činnosti, odpolední kroužky ve škole; volné odchody domů
 

Hlavní činnosti školní družiny

- hudební zájmové činnosti 
- výtvarné a pracovní zájmové činnosti
- rekreační a sportovní činnosti venku
- tělovýchovné činnosti 
- vycházky do okolí
- společné hry a soutěže v hernách
- návštěvy divadla Karla Hackera, výstav a jiných kulturní akcí
 
Zákonem stanovená úplata za školní družinu činí 250,-Kč měsíčně. Úplatu je možné hradit složenkou či bezhotovostně na účet školy 34237081/0100. U každé platby uvádějte variabilní symbol dítěte, který vám přidělí vedoucí vychovatelka ŠD
Věra Popescuová (775 440 578 )- pouze pro budovu ZŠ Lyčkovo nám.
O prominutí úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy na základě dokladu o pobírání sociálních dávek.
 

Kontakty do školní družiny

(budova ZŠ Lyčkovo nám.)

I. odd. 2.A vych. Martina Vališová            774 423 895 přízemí, boční vchod
II. odd. 1.B, 0.A vych. Lenka Vyletělová           774 448 979 přízemí, boční vchod
III. odd. 3.A vych. Jana Chittendenová       777 251 705 přízemí u recepce
IV. odd. 1.A, 0.A vych. Jana Poklopová              777 320 160 1. patro (1.A))
V. odd. 2.B vych. Natálie Kaprová             774 440 979 podkroví
VI. odd. 3.B vych. Olga Slavíková               774 410 732 podkroví
VII. odd. 1.D, 0.A vych. Petra Wojnarová            777 186 973 podkroví
VIII. odd. 4.C, 4.B ved.vych. Věra Popescuová     775 440 578 podkroví
IX. odd. 4.A, 4.B vych. Helena Bubeníková         774 449 529 podkroví

 

Plán akcí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.