Školné v MŠ pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb.  n a    o b d o b í   od 1. 9. 2021  do 31. 8. 2022  takto:  

 

Měsíční úplata

Mateřská škola

618,-Kč

Úplata se hradí složenkou či bezhotovostně za mateřskou školu na účet MŠ 51-2923230217/0100.

Osvobozen od úplaty v mateřské škole je § 6 14/2005 Sb., vyhlášky o předškolním vzdělávání

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

O prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

 

V Praze dne 22. 6. 2021

 

Mgr. Jan KORDA

ředitel školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
22.6.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.