Zápis k předškolnímu vzdělávání MŠ Lyčkovo náměstí

Zápis k předškolnímu vzdělávání MŠ Lyčkovo náměstí

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na pětileté děti státních občanů České republiky, které pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31.08.2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. 

Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8 mají jeden školský obvod. 

Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií (viz příloha) a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 01.09.2024 předškolní vzdělávání povinné. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti!

Informace o zápisu do MŠ Lyčkovo náměstí

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“). Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

K zápisu je nutné přinést:

 • Předem vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost naleznete příloze),
 • Předem vyplněný evidenční list dítěte (naleznete v příloze),
 • rodný list dítěte; 
 • doklad zákonného zástupce;
 • u cizinců rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů + kopie platného pasu zákonného zástupce.
 • doklad o bydlišti dítěte (platí jen pro cizince, jejichž děti nejsou v evidenci obyvatel ČR)
 • Otisk razítka s místem pobytu v pasu dítěte; 
 • Potvrzení o aktuálním pobytu; 

Potvrzení o pobytu např. pro jiný úřad či instituci si můžete nechat vystavit i na jednom z více než 7 tisíc kontaktních míst veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem (například na kterémkoli pracovišti České pošty). Prokažte se Vaším dokladem o pobytu a požádejte o "výpis údajů z Registru obyvatel". Potvrzení Vám bude na počkání vystaveno. Informace o tomto potvrzení naleznete na  https://frs.gov.cz/formulare-a-dokumenty/potvrzeni-o-pobytu/

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lyčkovo náměstí mohou zákonní zástupci učinit následujícími způsoby:

 • Zasláním požadovaných dokumentů v termínu zápisu (6. 5. 2024 – 7. 5. 2024)
 • do datové schránky školy (dzmwvnr),
 • e-mailem (skola@smysluplnaskola.cz) s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 • Osobním podáním v MŠ

V pondělí 6. května a v úterý 7. května 2024 od 13.00 do 18.00 hodin v tělocvičně MŠ (1. patro) v budově Pernerova!.

Čas zápisu je možné objednat zde

 • během zápisu bude přítomen speciální pedagog pro individuální potřeby dětí a rodičů
 • přítomnost dětí u zápisu je vítaná a je na rozhodnutí rodičů

 

Správní řízení – rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Zapsané děti budou po kontrole bydliště seřazeny podle přijímacích kritérií a k předškolnímu vzdělávání přijat počet dětí odpovídající volné kapacitě MŠ. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno nejpozději 5. června 2024. Výsledky zápisu (pod registračními čísly vygenerovanými při zápisu) budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány na email zákonných zástupců. 

V případě zpětvzetí přijetí bude uvolněné místo nabídnuto prvním nepřijatému dítěti. Rozdělení přijatých dětí do tříd v jednotlivých budovách MŠ Lyčkovo náměstí (Lyčkovo náměstí a Pernerova) je záležitost školy. 

Odvolání proti nepřijetí má smysl pouze v případě, že napadáte proces správního řízení. Případné odvolání podáváte na MHMP prostřednictvím ředitele školy.   

V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36 odst. 3 správního řádu. Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě § 38 odst. 1 správního řádu po předchozí telefonické domluvě s ředitelem Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. 

 

V Praze dne 5. 4. 2024

 

Mgr. Jan Korda, ředitel školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
5.4.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.