Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku

Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku

1. Základní informace k zápisu do 1. tříd

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2024 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol (viz příloha). 

Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupuje ředitel školy podle stanovených přijímacích kritérií pro 1. ročník a pro přípravnou třídu (viz přílohy).

2. Informace o zápisu do Smysluplné školy

Zápis dětí do 1. ročníku a do přípravné třídy Smysluplné školy bydlících ve spádové oblasti se uskuteční prezenčním způsobem v úterý 9. 4. 2024 a ve středu 10. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 hodin.

Čas zápisu (dětí bydlících ve spádové oblasti) je možné objednat zde

Zápis dětí do 1. ročníku a do přípravné třídy Smysluplné školy bydlících mimo spádovou oblast školy se uskuteční prezenčním způsobem v úterý 16. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 hodin

Čas zápisu (dětí bydlících mimo spádovou oblast) je možné objednat zde

Všechny zápisy proběhnou v budově ZŠ na Lyčkově náměstí!

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte;
  • doklad zákonného zástupce;
  • doklad o bydlišti dítěte (platí jen pro cizince, jejichž děti nejsou v evidenci obyvatel ČR)
    1. Otisk razítka s místem pobytu v pasu dítěte;
    2. Potvrzení o aktuálním pobytu;

Potvrzení o pobytu např. pro jiný úřad či instituci si můžete nechat vystavit i na jednom z více než 7 tisíc kontaktních míst veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem (například na kterémkoli pracovišti České pošty). Prokažte se Vaším dokladem o pobytu a požádejte o "výpis údajů z Registru obyvatel". Potvrzení Vám bude na počkání vystaveno. Informace o tomto potvrzení naleznete na  https://frs.gov.cz/formulare-a-dokumenty/potvrzeni-o-pobytu/

Žádost o přijetí do 1. ročníku, přípravné třídy či na odklad školní docházky vyplní zákonný zástupce v průběhu zápisu.

V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné dodat:

  • doporučení školského poradenského zařízení;
  • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

V případě žádosti o přijetí do přípravného ročníku je nutné dodat:

  • doporučení školského poradenského zařízení.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad, se rovněž dostaví k zápisu.

 

3. Správní řízení – rozhodnutí o přijetí

Zapsané děti budou po kontrole bydliště seřazeny podle přijímacích kritérií do 1. ročníku a přípravné třídy. Pokud ředitel školy nebude moci z kapacitních důvodů přijmout všechny děti z jednoho přijímacího kritéria, o přijetí rozhodne los. Informace o počtu zapsaných dětí do 1. třídy a do přípravného ročníku a o případném losování budou průběžně na webu školy. Maximální kapacita 1. tříd je 100 dětí a přípravných tříd 25 dětí.   

V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36 odst. 3 správního řádu. Rovněž má účastník řízení právo nahlížet do spisu na základě § 38 odst. 1 správního řádu po předchozí telefonické domluvě s ředitelem Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6.

V rámci zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude prověřován trvalý pobyt dítěte, tj. bude zjišťováno, zda trvalý pobyt dítěte odpovídá skutečnému bydlišti dítěte ve smyslu § 80 odst. 1 občanského zákoníku. Za tímto účelem mohou být od zákonných zástupců vyžadovány doklady k prokázání této skutečnosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.). V souvislosti s otázkou tzv. spádové turistiky tak bude zjišťováno, zda náhodou nebyl dítěti účelově zřízen trvalý pobyt v příslušném školského obvodu. Pokud bude zjištěno, že došlo k účelovému zřízení trvalého pobytu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání, neboť se jedná o obcházení zákona, kterému není možné poskytnout právní ochranu.

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly vygenerovanými při zápisu) bude vyvěšen na webových stránkách školy.

 

V Praze dne 11.3.2024

Mgr. Jan Korda, ředitel školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
11.3.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.