Balíček pomoci Pražanům ve školním roce 2023/2024

Balíček pomoci Pražanům ve školním roce 2023/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 a metodikou schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022 umožňuje zákonným zástupců dítěte, které se ve školním roce 2023/2024 vzdělává v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, podat žádosti ke zmírnění dopadů inflace na domácnost v Praze pro roky 2023 – 2024.

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat dle ust. § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je dítě. V případě nezletilosti žadatele jej zastupuje zákonný zástupce, který splňuje podmínky:

 1. má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;

Pro určení adresy trvalého pobytu je rozhodný trvalý pobyt žadatele (dítěte/žáka), nikoli jeho zákonných zástupců, a to ke dni podání žádosti.

 1. pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitá dávka v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Žadatel může podat:

 1. Žádost o prominutí úplaty za stravné, školné v MŠ, školní družině a ve školním klubu
 • STRAVNÉ
  Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje všechny podmínky stanovené touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka. Žádost o prominutí stravného podává žadatel ve škole, kde je přihlášen ke stravování (žáci 5. – 9. tříd stravující se v ZŠ Petra Strozziho podávají žádost v ZŠ Petra Strozziho!).
 • ŠKOLNÉ
  Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole, školní družině či školním klubu a splňuje stanovené podmínky žadatele. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za kalendářní měsíc.
 • O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno vyrozumí žadatele v přiměřené lhůtě ředitel školy. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.
 • Žádosti lze podávat průběžně ve školním roce 2023/2024.
 • Na prominutí úplaty dle této směrnice není právní nárok.
 • Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti se nelze odvolat.
 1. Žádost o příspěvek z Fondu solidarity

Prostředky z Fondu solidarity slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

 • O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno vyrozumí žadatele v přiměřené lhůtě ředitel školy.
 • Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno. Na přiznání této podpory není právní nárok.
 • Žádosti lze podávat průběžně ve školním roce 2023/2024.
 • Z Fondu solidarity lze čerpat nejvýše 10.000,- Kč na jednoho žadatele ve školním roce 2023/2024.
 • Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti se nelze odvolat.

Žádosti na předepsaných formulářích (ke stažení níže, fyzicky na recepci obou budov) se podávají:

 • Osobně na recepci budov školy na Lyčkově náměstí a v Pernerově ulici.
 • Do datové schránky školy (dzmwvnr) z datové schránky zákonného zástupce (nelze z datové schránky právnické osoby).

V případě dalších dotazů kontaktujte ředitele školy.

Veškeré informace k Balíčku pomoci Pražanům nalezenete na Balíček pomoci Pražanům (praha.eu)

 

Pravidla žádosti

 

Formuláře:

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
21.9.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.