Hodně smyslu do nesmyslů

Hodně smyslu do nesmyslů

Charakteristika školního klubu

Školní klub má jedno oddělení, které se nachází v přízemí školní budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost v přízemí a dvě v patře. Pro pobyt venku má školní klub k dispozici zahradu se školním hřištěm. K činnosti školního klubu je možné  po dohodě s vedením  školy využívat  také tělocvičnu, hudebnu, učebnu výpočetní techniky, učebnu dramatické výchovy, cvičnou kuchyňku a další prostory školy.

Provoz školního klubu

Školní klub je otevřen od pondělí do pátku od 12.35 do 17.00 hod.

V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost klubu zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než deset. V případě malého zájmu je klub zavřený. O akcích školního klubu jsou žáci informováni vždy včas.  Rodiče jsou o aktivitách mimo budovu školy informování týden před akcí pomocí letáčků, které děti sami zodpovědně předají.

Podmínky přijetí do školního klubu

Školní klub mohou navštěvovat žáci smyslupné školy od páté do deváté třídy a žáci čtvrté třídy, v případě, že bude naplněna družina. Úplata za školní klub činí 100,-Kč na měsíc. Žáci se přihlašují na začátku školního roku formou zápisního lístku, který rodiče vyplní a podepíší. Žák může být ze ŠK vyloučen za porušení kázně, nebo z jiných vážných důvodů. Odhlášení žáka z docházky do školního klubu, oznámí rodiče písemně vedoucímu klubu. Pokud žák nezaplatí poplatek do desátého dne v měsíci a není písemně odhlášen, bude částka po žákovi vymáhána. V případě, že žák přestane klub navštěvovat, neuhradí poplatek, ale není písemně odhlášen, je stále počítán jako člen školního klubu a musí dlužnou částku uhradit.

Vybavení

Klub je vybaven dvěma počítači připojenými na školní internetovou síť, velkým množstvím stolních her, televizí s herní konzolí Nintendo Wii, hifi věží, stolním tenisem, elektronickými šipkami, fotbálkem.

Cíle školního klubu

Smysluplné využití volného času dítěte, podpora prevence patologických jevů, rozvoj dovednosti a talentu, podpora samostatnosti a odpovědnosti, pomoc při utváření osobnosti, povzbuzování kladných emocí, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých.

Cílem našeho klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání dětí z naší školy. Místo, kde bude dětem dobře a kde se budou cítit v bezpečí. Zde budou moci odpočívat, hrát si, připravovat se na vyučování a hlavně uzavírat přátelství.  Klub je otevřen žákům od páté do deváté třídy a i přes rozdíly věku spolu velmi dobře spolupracují. Pro děti je připraven pestrý program, ze kterého si mohou vybrat, jaké aktivity se zúčastní.

Skladba programu je stavěna tak, aby žáci mezi sebou spolupracovali, ale aby se také naučili spoléhat sami na sebe. Vedoucí klubu aktivity připraví, ale vlastní průběh už nechává na dětech. Ty si sami zvolí kapitány, vymyslí strategii, se kterou budou připravený úkol realizovat. Vedoucí přihlíží, citlivě aktivitu vede, ale zodpovědnost za zdar akce je na samotných účastnících.

Tímto přístupem se děti učí samostatnému rozhodování, zodpovědnosti a spolupráci.

Činnost klubu vychází z požadavků a zásad zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, výchovně-vzdělávací, regenerační i sociální. Pomáhá získávat a rozvíjet klíčové kompetence žáků.

Kontakt do školního klubu

Školní klub - 722 955 520; vit.ryba@smysluplnaskola.cz

Mobil - 773 102 112. Prosím, volejte primárně na číslo školního klubu.

Plán akcí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.