Pernerova

Po delší době a rozsáhlé rekonstrukci se 2. září 2019 otevřely dveře ZŠ Pernerova nově nastupujícím prvňáčkům. Budova v Pernerově ulici je detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Budova je určena pro první stupeň ZŠ.

Díky znovuotevření budovy a postupného „dorůstání tříd“ nabízí škola prvním prvňákům začínat trochu jinak, než je běžné.

Vizí detašovaného pracoviště je zaměřovat se na inovativní možnosti výuky a vzdělávání. Cílem není tedy předávat pouze akademické vědomosti, ale zaměřit se na člověka v celé jeho podobě. Zásadním tématem v první třídě (kromě čtení, psaní, počítání) je komunikace a zodpovědnost. Zodpovědnost za sebe – své chování, svou práci, své výsledky a důsledky z toho vyplývající.

Snahou pedagogů na „Pernerce“ je pomocí probírané látky, ale nejen, rozvíjet v tzv. měkkých dovednostech (soft skills). Skrze toto všechno jsou děti vedené k již zmíněné zodpovědnosti.

Týmová práce. Způsob přístupu k práci i ke kamarádům/spolužákům/lidem. Stejně jak pedagogové přistupují k dětem, přistupují i sami k sobě.

Tvorba map učebního pokroku a jejich pilotní zavádění je jednou z podob inovativního přístupu. K čemu mapy učebního pokroku slouží? Je to nástroj, který pomáhá pedagogům lépe individualizovat potřeby žáků a zároveň poskytovat efektivnější zpětnou vazbu (dětem i rodičům). Mapy umožňují pracovat ve třídě na různých úrovních v rámci jednoho tématu, což napomáhá např. žákům se specifickými potřeba učení nebo i žákům nadaným.

Jedním z cílů základního vzdělávání, a zejména Smysluplné školy, je i rozvoj uvažování a myšlení v souvislostech. Proto je do výuky standardně zařazena projektová výuka. V těchto menších, věkově heterogenních skupinách děti pracují vždy jeden měsíc na společném tématu. Na začátku je nastaven cíl a skupina hledá společnou cestu, aby byl cíl a výstup naplněn.

Budova ZŠ Pernerova je místo, které patří dětem, je pro ně útočiště a je to místo, kde se setkávají i s velmi náročnými výzvami – osobnostními i vzdělávacími. „Pernerka“ je komunitou, která pomáhá integrovat s pokorou vlastní „Já“.

Bc. Marek Remiš, zástupce ředitele pro ZŠ Pernerova

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.