Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy,  podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Do mateřské školy byli k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech mateřských škol), a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii. Žádost k předškolnímu vzdělávání podalo celkem 183 uchazečů. V souladu s § 34 školského zákona bylo celkem přijato 49 uchazečů, z toho 22 uchazečů splňující přijímací kritérium č.1 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obvodu mateřské školy, na které se vztahuje povinnost předškolního zdělávání) a 27 uchazečů splňující přijímací kritérium č.2 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku). Poslední přijaté dítě je narozené 7.7.2018.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaslány datovou schránkou rodičům, kteří datovou schránku uvedli v žádosti. Ostatní si mohou vyzvednout rozhodnutí na recepci ZŠ a MŠ v budově Pernerova od čtvrtka 2.6.2022 do pátku 10. 6. 2022. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

V Praze dne 31. 5. 2022

Mgr. Jan Korda, ředitel Smysluplné školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
1.6.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.