Výsledky zápisu do přípravného ročníku Smysluplné školy pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do přípravného ročníku Smysluplné školy pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy,  podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do přípravného ročníku byli ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol), a dále souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

Kritéria přijetí do přípravného ročníku pro školní rok 2022/2023

Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8

 1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast,
 2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6,
 3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu, jenž je součástí této základní školy,
 4. z jiného školského obvodu.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8

 1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast,
 2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6,
 3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, jenž je součástí této základní školy,
 4. z jiného školského obvodu.

Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8

 1. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,
 2. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8

 1. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,
 2. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Zápis ke vzdělávání v přípravném ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii. Žádost ke vzdělávání podalo celkem 32 uchazečů. Bylo přijato 20 dětí z 1. – 3. přijímacího kritéria, neboť přijetím 6 dětí ze 4. přijímacího kritéria by byla překročena maximální možná plánovaná kapacita přípravných tříd (2 třídy po 12 dětech = 24 dětí).      

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Rozhodnutí o nepřijetí do přípravného ročníku budou od pondělí 9. 5. 2022 do pátku 13. 5. 2022 k vyzvednutí na recepci školy na Lyčkově náměstí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče. Rozhodnutí o odkladu a o přijetí do přípravného ročníku budou vydávána po dodání potřebných dokumentů a o vyzvednutí budou zákonní zástupci informováni emailem.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do přípravného ročníku dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

V Praze dne 4. 5. 2022

Mgr. Jan Korda, ředitel Smysluplné školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
4.5.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.