Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy,  podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do základní školy byli k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 3/2024 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol), a dále souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů (viz příloha).

Zápis do 1. ročníku proběhl v souladu s jednotnými kritérii pro přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 pro školní rok 2024/2025. Žádost k základnímu vzdělávání podalo celkem 141 uchazečů. Přednost při přijetí byla dána v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona uchazečům s přijímacím kritériem č. 1. Přijato bylo celkem 106 dětí, čímž byla naplněna maximální možná plánovaná kapacita 1. tříd (4 třídy po 25 dětech = 100 dětí).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 

Do přípravného ročníku byli ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 3/2024 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol), a dále souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů (viz příloha).

Zápis ke vzdělávání v přípravném ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii. Žádost ke vzdělávání podalo celkem 27 uchazečů. Zatím bylo přijato 15 dětí z 1. přijímacího kritéria. Zbývající volná místa do max. kapacity 21 dětí držíme spádovým dětem, které jdou ještě na vyšetření do PPP. Nevyužitá místa budou následně nabídnuta zájemcům z dalšího přijímacího kritéria.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí budou rodičům zaslány datovou schránkou (pokud je uvedena v přihlášce), nebo si rozhodnutí mohou vyzvednout na recepci školy na Lyčkově náměstí od pondělí 13. 5. 2024 do pátku 19. 5. 2024 v čase od 8.00 do 17.00. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze. 

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
7.5.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.