Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb.  n a   o b d o b í  od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

takto:  

 

Měsíční úplata

Školní družina

250,-Kč

Školní klub

100,-Kč

Úplata se hradí složenkou či bezhotovostně na účet školy 34237-081/0100. V případě bezhotovostní platby je nutné informovat vedení základní a mateřské školy pro přidělení variabilního symbolu.

Podle § 11 odst. 3 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

  1. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

O prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.

V Praze dne 22. 6. 2021

Mgr. Jan KORDA, ředitel školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
22.6.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.