Občasník ze Smysluplné školy

Občasník ze Smysluplné školy

Vážení rodiče,

základní povinností školy je zákonné zástupce i děti informovat. O vzdělávání vás informujeme prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Škola Online), 2x ročně na triádách s třídním učitelem, případně na předem domluvených konzultacích s jednotlivými vyučujícími. O dalších školních záležitostech, které se netýkají vzdělávání, vás od letošního školního roku chceme informovat v nepravidelném newsletteru, který najdete v plném znění ve svých e-mailových schránkách.

Ankety od rodičů, školní řád

Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali svůj drahocenný čas a vyplnili během prázdnin elektronickou anketu. Odevzdalo ji 274 zákonných zástupců za 350 dětí (42,4%). Vaši zpětnou vazbu jsme využili při úpravách školního řádu, další smysluplné připomínky využijeme při organizaci školního provozu. Tři čtvrtiny rodičů, kteří odevzdali anketu, se vyjádřily pro zákaz používání mobilních telefonů. Do žákovského školního řádu jsme nakonec zvolili kompromis, který zohledňuje i názory dětí. Chceme učit pro život a mobilní telefon patří a bude i nadále patřit k životu. Je tedy nesmyslné zakazovat něco, co je pro život důležité. Chceme jít spíše cestou smysluplného používání těchto přístrojů. Již nyní ho děti využívají k získávání školních informací z elektronické žákovské knížky a výukových i organizačních materiálů z Google Classroom. Učíme děti komunikovat a plánovat pomocí přenosných ICT zařízení a využíváme vhodné aplikace k učení jednotlivých učebních předmětů. Zároveň děti vedeme k tomu, aby se pro ně mobil nestal herní konzolí a přístrojem, který ohrožuje jejich bezpečnost i bezpečnost ostatních dětí (sociální sítě, kyberšikana, gamblerství).

Ani další důležité úpravy školního řádu nejdou cestou striktních zákazů, ale vedou k větší svobodě a zodpovědnosti dětí. Směřujeme k tomu, aby si děti uvědomily, že za atmosféru a prostředí ve škole máme společnou zodpovědnost všichni – dospělí i děti. Abychom měli ve škole čisto, je povinností každého z nás si u vstupu na rohoži očistit boty, při špatném počasí se přezout do čisté obuvi a na koberec chodit bez obutí. Připomínat tato smysluplná pravidla mohou, či dokonce musí všichni aktéři.

Nový žákovský školní řád zavádí důležitý pojem „připravenost na vyučování“. Nebudeme již u recepce sledovat čas příchodu dětí, ale požadujeme, aby děti byly na jednotlivé hodiny před příchodem vyučujících připraveny. Za připravenost považujeme i to, že si děti o přestávce dojdou na toaletu a nasvačí se.     

Dalším krokem k uvědomění si zodpovědnosti za estetiku a atmosféru ve škole je zavedení dětských dozorů na toaletách během přestávek. K této myšlence nás přivedli kolegyně a kolegové, kteří dětské dozory viděli při návštěvě školy v Norsku. Dětské dozory nemají za úkol řešit případné negativní jevy, ale pouze je sledovat a informovat dospělé pracovníky školy. Prosím, nevnímejte to jako udavačství, ale jako pomoc. Pokud uvidíte negativní jev na ulici,  určitě také pomůžete třeba tím, že celou věc nahlásíte. V opačném případě jde o lhostejnost, kterou ve Smysluplné škole rozvíjet nechceme.

S předchozím odstavcem souvisí i nový druh poznámky ve Škole Online, a to Informace. Už z názvu vyplývá, že nejde o postih. Nejčastěji jde o odchod dítěte na toaletu, který zapisujeme, abychom zajistili bezpečnost žáků a předešli negativním jevům – sebepoškozování, kouření, ničení majetku atd.  

Školní řád zákonných zástupců se změnil hlavně v oblasti omlouvání. Zjednodušili jsme jeho  formu. U delší plánované absence již nemusíte žádat vedení školy speciálním formulářem o uvolnění. Nově každou absenci dítěte (plánovanou i neplánovanou) omlouváte třídnímu učiteli, či třídní učitelce prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Škola Online). Odchod dítěte v průběhu vyučování je možný jen, pokud si je osobně vyzvedne zákonný zástupce,  či zákonným zástupcem pověřená dospělá osoba, nebo předá-li dítě před odchodem ze školy vyučujícímu písemnou omluvenku, která je na papíře. Odpadlé hodiny se nadále potvrzují v papírové žákovské knížce. Není možný generální souhlas ani jiné návrhy, které jste v anketě uváděli. My máme za vaše dítě po dobu jeho vzdělávání ve škole zodpovědnost, kterou nelze generálně předat.  

 

Kapacity Smysluplné školy – přijímací řízení

Častá obava zaznívající z anket se týkala přijímání dětí do naplněné Smysluplné školy. Ve spolupráci se zřizovatelem školy MČ Praha 8 pracujeme na tom, abychom byli schopni přijmout i v následujících letech všechny skutečně spádové děti. MČ Praha 8 podala žádost o změnu spádových ulic. Naše škola by již měla mít menší spádovou oblast. Obyvatelé ulic za Pobřežní ulicí směrem k Vltavě by s novým zápisem již měli patřit do ZŠ Palmovka. MČ vytipovala nebytové prostory v Karlíně, které by nám mohly pomoci, a dohodla s MHMP finance na realizaci přístavby tělocvičny a školní jídelny, která začne v příštím roce! Zároveň hledáme cesty, i v úpravách přijímacích kritérií k základnímu vzdělávání, které by odradily případné zápisové turisty. Varianty budeme diskutovat s odvolacím orgánem na MHMP.

 

Podpora školy

Děkujeme všem rodičům za podporu, velmi si ji vážíme. Hlavní podporou od vás rodičů je pro nás vzájemné partnerství založené na slušnosti, respektu a důvěře, neb takovou podporu nám mohou dát všichni rodiče. Podpora finančním darem, je pro nás příjemná, ale nebereme ji jako samozřejmost a už vůbec ji neočekáváme od všech rodičů. Vnímáme ji jako ocenění naší práce. Díky štědrosti některých z vás máme již v budově školy v Pernerově ulici novou recepci, ze které by měl pan Křižík radost. Rozjíždíme plány na novou sborovnu pro 1. stupeň v budově školy na Lyčkově náměstí. Peníze na sborovnu necháváme na účtu Spolku rodičů a využijeme je, jakmile budeme znát rozpočet nové sborovny. Z účtu spolku Rodiče Smysluplné školy čerpáme peníze na nákup kopírovacího papíru, který již fyzicky nebudeme vybírat. A právě aktivní účast v tomto spolku patří k další podpoře školy. V letošním školním roce jsme zrušili činnost Rodičovské rady (zástupci jednotlivých tříd ZŠ) a zavedli setkávání aktivních rodičů v rámci spolku Rodiče Smysluplné školy. V listopadu proběhlo první setkání aktivních rodičů z jednotlivých tříd, kteří mají zájem se spolupodílet na realizaci smysluplného programu školy. Děkuji všem rodičům za všechny zmiňované formy podpory školy.

 

Upozornění na nebezpečné produkty

Partnerství rodičů a školy spočívá i v tom, že se budeme navzájem informovat o aktuálních nebezpečích, která na děti v současné době číhají. Prosíme, abyste byli ostražití a komunikovali se svými dětmi o nebezpečných produktech, se kterými se bohužel u dětí ve škole často setkáváme.

Nikotinové sáčky jsou malé bílé pytlíčky, které se užívají ústy. Celulózový prášek uvnitř sáčku je napuštěn látkami, které zajišťují trvanlivost produktu, upravují jeho chuťové vlastnosti a umožňují uvolňování nikotinu do ústní dutiny. Běžně dostupné nikotinové sáčky obsahují v 1 ks cca 5–50 mg nikotinu (1 cigareta obsahuje 1mg). Dětský mozek je vnímavější na vliv návykových látek, a proto je u dětí významně vyšší riziko vzniku závislosti na nikotinu a případného přechodu na jiné tabákové a nikotinové produkty. Nikotin působí na lidský organismus jako stimulant, je návykový a také neurotoxický, škodlivý pro nervový systém. V mozku nikotin stimuluje centrum odměny a uvolnění hormonu dopaminu, který způsobuje zlepšení nálady. Pravidelné užívání nikotinu proto vede k rozvoji závislosti. Více →

Energetický nápoj Prime je kvůli velkému množství kofeinu a cukru nevhodný pro děti, což si můžete zjistit přímo na etiketě výrobku. Do povědomí se dostává vlivem influencerů. Vzhledem k vysoké ceně nápoje děti porovnávají své finanční možnosti a počet nasbíraných lahviček určuje jejich společenské zařazení ve třídě. Více →

Elektronická cigareta (e-cigareta, vejp, vapo, vapka) je zařízení, které nepoužívá tabák, ale zahřívá tekutou náplň s obsahem nikotinu i bez, čímž vytváří páru, která připomíná klasický cigaretový kouř. V České republice děti poprvé vyzkouší e-cigaretu mezi 12. až 14. rokem. Příležitostně nebo pravidelně u nás e-cigaretu užívá až 11 % žáků ve věku 13–15 let. Mladí lidé totiž na elektronické cigarety nahlíží jako na součást trendu a stylu, spíše než jako na „kouření“. Děti oproti dospělým preferují beznikotinové e-liquidy a jedním z hlavních lákadel jsou pro ně tzv. vapovací triky. E-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů) (nehraje roli, zda e-liquid obsahuje nikotin či nikoliv). V případě dětí a nekuřáků je pak uváděno vyšší riziko rozvoje závislosti při užívání e-liquidů s nikotinem. Zde platí, že v čím dřívějším věku je nikotin užíván, tím citlivější je dětský mozek na vznik závislosti. Více →

 

Vážení rodiče, přeji vám, abyste se v adventním období dokázali zastavit (třeba na adventních akcích naší školy) a užili si alespoň pro mě nejkrásnější období roku. Za všechny pracovníky školy přeji krásné Vánoce a těšíme se na spolupráci v novém roce 2024.

Mgr. Jan Korda, ředitel školy

 

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
5.12.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.