Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2023/2024

V příloze najdete výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2023/2024.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do základní školy byli k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol), a dále souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.


Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
č. 1 - Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z příslušného školského obvodu – spádová oblast.
č. 2 – Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6.
č. 3 – Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, jenž je součástí této základní školy,
č. 4 – Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 - z jiného školského obvodu.
č. 5 – Dítě s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,
č. 6 – Dítě s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Zápis do 1. ročníku proběhl v souladu s jednotnými kritérii pro přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 pro školní rok 2023/2024. Žádost k základnímu vzdělávání podalo celkem 145 uchazečů.

Přijato bylo celkem 132 dětí, čímž byla naplněna maximální možná plánovaná kapacita 1. tříd (5 tříd po 25 dětech = 125 dětí).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k základnímu vzdělávání budou od čtvrtka 11. 5. 2023 do pátku 19. 5. 2023 k vyzvednutí na recepci školy na Lyčkově náměstí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

 


 

Přípravný ročník

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do přípravného ročníku byli ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol), a dále souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

Kritéria přijetí do přípravného ročníku pro školní rok 2023/2024
Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8

 1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast,
 2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
 3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu, jenž je součástí této základní školy,
 4. z jiného školského obvodu.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8

 1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast,
 2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6,
 3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, jenž je součástí této základní školy,
 4. z jiného školského obvodu.

Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8

 1. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,
 2. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8

 1. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,
 2. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Zápis ke vzdělávání v přípravném ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii. Žádost ke vzdělávání podalo celkem 30 uchazečů. Bylo přijato 24 dětí z 1. přijímacího kritéria. Tím byla naplněna maximální možná plánovaná kapacita přípravných tříd (2 třídy po 12 dětech = 24 dětí).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Rozhodnutí o nepřijetí do přípravného ročníku budou od čtvrtka 11. 5. 2023 do pátku 19. 5. 2023 k vyzvednutí na recepci školy na Lyčkově náměstí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče. Rozhodnutí o odkladu a o přijetí do přípravného ročníku budou vydávána po dodání potřebných dokumentů a o vyzvednutí budou zákonní zástupci informováni emailem.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do přípravného ročníku dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
9.5.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.