Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Základní škola a mateřská školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Do mateřské školy byli k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 přijímáni uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodě (viz obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Sb. Hlavního města Prahy, o školských obvodech mateřských škol), a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy a zveřejněných na webu školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  4. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  5. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  6. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  7. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  8. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  9. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne třetího roku věku v období od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  10. Dvouleté dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod mateřské školy, které dosáhne třetího roku věku v období od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii. Žádost k předškolnímu vzdělávání podalo celkem 188 uchazečů. V souladu s § 34 školského zákona bylo celkem přijato 60 uchazečů, z toho 14 uchazečů splňující přijímací kritérium č.1 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obvodu mateřské školy, na které se vztahuje povinnost předškolního zdělávání) a 46 uchazečů splňující přijímací kritérium č.2 (dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku). Poslední přijaté dítě je narozené 19.7.2019.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaslány datovou schránkou rodičům, kteří datovou schránku uvedli v žádosti. Ostatní si mohou vyzvednout rozhodnutí na recepci ZŠ a MŠ v budově Pernerova od pátku 2.6.2023 do pátku 9. 6. 2023. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána poštou na adresu uchazeče.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat po obdržení rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Uvolněná místa budeme nabízet dle sestaveného pořadí zapsaných dětí postupně od prvního nepřijatého dítěte bez ohledu na to, zda rodič podal odvolání proti nepřijetí. Každé odvolání se předává na MHMP a do doby rozhodnutí odvolacího orgánu nesmíme na uvolněná místa přijímat, neboť neí ukončeno správní řízení. Proto žádáme rodiče, aby se odvolávali jen v případě pochybnosti s procesem přijímání – nedodržení správního řádu.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, je možné se po dohodě s ředitelem školy seznámit s podklady rozhodnutí do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání dle registračních čísel zápisu naleznete v příloze.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
31.5.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.