Výsledky zápisu do přípravných tříd pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 jako příslušný správní orgán rozhodl podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  rozhodl o přijetí a nepřijetí dítěte v přípravných třídách na základě žádosti zákonného zástupce ze dnů 1. - 24. 4. 2020. Při posuzování žádostí postupoval ředitel školy v souladu se stanovenými kritérii na školní rok 2020/2021 pro přijímání dětí do přípraných tříd.

Do přípravných tříd pro školní rok 2020/2021 jsou přijaty děti, které splňují přijímací kritéria:

Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8

    1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast,

    2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6,

    3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu, jenž je součástí této základní školy.

 

V příloze naleznete výsledky zápisu do přípravných tříd a příjímací kritéria.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
29.5.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.